Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují a zpřesňují některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o výuce a výcviku (dále jen „Smlouva“).

I. Smlouva

1. Smlouva mezi fy ing.Václav Kříž IČ:10147318, se sídlem Žulová 377, 155 31 Praha 5 (dále jen „autoškola“) a žadatelem o přijetí k výuce a výcviku (dále jen „žadatel“) je uzavřena v okamžiku, kdy autoškola od žadatele převezme řádně potvrzený a platný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a současně řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k výuce a výcviku (dále jen „žádost“). Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti autoškole nesmí být starší více než tři (3) měsíce, potvrzuje praktický lékař a současně řádně vyplněnou a podepsanou Smlouvou .

2. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele současně podpisem žádosti prohlašuje a potvrzuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a žadatel splňuje všechny podmínky přijetí k výuce a výcviku dle platné právní úpravy, a to zejména dle § 13 zákona č. 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

3. Autoškola v souladu s uzavřenou Smlouvou a příslušnými platnými právními předpisy poskytne žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění v ujednaném rozsahu, přičemž po řádném ukončení výuky a výcviku přihlásí žadatele k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen „závěrečná zkouška“) dle podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto VOP.

4. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele stvrzuje svým podpisem na Smlouvě, že VOP řádně a zcela pochopil a porozuměl jim, hodlá se jimi řídit a v plném rozsahu a bez jakýchkoliv výhrad je akceptuje.

5. Kontaktní údaje autoškoly provozoven autoškoly Kříž jsou:
a) AŠ Kříž, J. Plachty 15, 150 00 Praha 5, tel.: 257 318 522, mobil: 724 094 070, 602 286 633, www.autoskola-praha.cz, info@autoskola-praha.cz
b) AŠ Kříž, Sevastopolské nám. 235, 261 01 Příbram 2, tel: 318 626 636, 602 380 669, 602 286 633 www.autoskola-pribram.cz, as.kriz@volny.czII. Cena služeb autoškoly

1. Úplný ceník služeb, doplňkových služeb a poplatků autoškoly (dále jen „ceník“) je k dispozici v provozovně autoškoly a uvedený na webových stránkách autoškoly. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele stvrzuje svým podpisem na Smlouvě, že ceník řádně a zcela pochopil, porozuměl mu v plném rozsahu a bez jakýchkoliv výhrad jej akceptuje.

2. Cenu za sjednanou výuku a výcvik (dále jen „školné“) uhradí žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele nejpozději dva (2) kalendářní dny před stanoveným dnem zahájení příslušné výuky či výcviku na bankovní účet autoškoly.

3. Bankovní účet autoškoly
- provozovna : J.Plachty 15, Praha 5 je 20845051/0100. Bankovní účet vede Komerční banky a.s.
- provozovna: Sevastopolské nám. 235, Příbram 2 je 115-4547730267/0100. Bankovní účet vede Komerční banky a.s.

4. Po uzavření Smlouvy autoškola rovněž předá či jinak poskytne žadateli a/nebo zákonnému zástupci nezletilého žadatele příslušné číslo bankovního účtu autoškoly, jakož i variabilní symbol pro identifikaci platby. Při platbě na bankovní účet autoškoly uvede žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele příslušný variabilní symbol, přičemž do poznámky uvede jméno a příjmení daného žadatele. Školné je možno uhradit i v hotovosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. V případě, že bude ze strany autoškoly povolena platba školného ve splátkách, uhradí žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele první splátku ve výši 50% školného nejpozději dva (2) kalendářní dny před stanoveným dnem zahájení příslušné výuky či výcviku na příslušný bankovní účet autoškoly. Zbylou část školného uhradí po vyčerpání výše splátky školného, tj. před dalším výcvikem. Výcvik nebude prováděn, pokud nebude kryt platbou školného.

6. Školné nezahrnuje jakoukoli výuku a/nebo výcvik nad rámec učební osnovy podle Zákona, úhradu zameškané a/nebo neomluvené a/nebo zmařené výuky a/nebo výcviku ze strany žadatele, zpracovatelské poplatky, případné úroky z prodlení, úhradu způsobené škody, správní poplatky při závěrečné zkoušce, ani jakékoliv související náklady žadatele, vynaložené v souvislosti s výukou a/nebo výcvikem a/nebo přípravou k absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (např. pořízení dodatečných přípravných učebnic, náklady na dopravu do místa konání závěrečné zkoušky, náklady na pořízení ochranných pomůcek a/nebo oblečení apod.).

7. V případě prodlení s úhradou jakékoli platby dle ceníku (a to včetně jakékoli splátky školeného) uhradí žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele autoškole zpracovatelský poplatek za upomínání a/nebo vymáhání dané dlužné částky dle ceníku. Kromě toho je autoškola oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení dle platné právní úpravy.

8. Žadatel není oprávněn účastnit se výuky a/nebo výcviku, pokud bude v prodlení s úhradou jakékoli platby vůči autoškole. Autoškola je oprávněna nepokračovat ve výuce a výcviku ve vztahu k žadatelovi či neukončit výuku a výcvik, pokud bude evidovat jakoukoli neuhrazenou pohledávku vůči žadateli a tuto skutečnost žadateli a/nebo zákonnému zástupci nezletilého žadatele sdělí.

9. Po provedení úplné úhrady veškerých splatných závazků žadatele vůči autoškole (tj. zejména školného, veškerých případných plateb za doplňkové služby, poplatků dle ceníku atd.), autoškola ukončí výuku a výcvik a přihlásí žadatele k závěrečné zkoušce.III. Předčasné ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany (tj. autoškola a žadatel) mohou Smlouvu kdykoli v průběhu jejího trvání ukončit písemnou dohodou.

2. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn Smlouvu vypovědět, a to kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy. Výpověď Smlouvy musí být řádně podepsána a v písemném vyhotovení doručena autoškole. Důvod pro výpověď Smlouvy nemusí být uveden, pro další zlepšování našich služeb je však poskytnutí těchto informací žádoucí. Výpovědní doba činí pět (5) pracovních dnů a počíná plynout od prvního dne následujícím po dni, ve kterém byla doručena písemná výpověď autoškole.

3. Autoškola je oprávněna Smlouvu vypovědět, jestliže:
a) žadatel opakovaně (tj. minimálně dvakrát (2x)) neuposlechne a/nebo nesplní pokyn učitele autoškoly a ohrozí tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, život a zdraví svoje či jiných osob, a/nebo majetek autoškoly; a/nebo
b) se v průběhu trvání Smlouvy prokazatelně projeví, že vzhledem ke schopnostem a dovednostem žadatele není možné dále ve výuce a/nebo výcviku bezpečně pokračovat, neboť by při realizaci praktických jízd mohlo dojít k újmě na zdraví žadatele, nebo jiných osob, nebo ke škodě na majetku autoškoly; a/nebo
c) se žadatel opakovaně a bez řádné předchozí omluvy nedostaví k hodině výuky a/nebo výcviku v dohodnutém termínu; a/nebo
d) se žadatel k hodině výuky a/nebo výcviku dostaví v nezpůsobilém stavu, zejm. pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné či psychotropní látky; a/nebo
e) žadatel nerespektuje a/nebo nedodržuje kterékoli z platných protiepidemických opatření, a to ani po předchozím upozornění; a/nebo
f) žadatel poruší pravidla slušností a občanského soužití, tj. dopustí-li se vážného mravního poklesu a/nebo trestné činnosti v průběhu výuky a/nebo výcviku; a/nebo
g) výuka a/nebo výcvik žadatele nebude ani do osmi (8) měsíců od uzavření Smlouvy ukončena z důvodu, že se žadatel bez prokazatelné objektivní příčiny neúčastnil hodin výuky a/nebo výcviku a současně během této doby autoškolu písemně nepožádal o přerušení nebo odklad další výuky a výcviku; a/nebo
h) se žadatel dostal do prodlení s úhradou školného či jeho části a/nebo jiné platby dle ceníku a dlužnou částku neuhradil ani poté, co byl na dané pochybení ze strany autoškoly e-mailem či jinak písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě; a/nebo
i) žadatel kdykoli v průběhu trvání Smlouvy přestal splňovat kteroukoli z podmínek k přijetí k výuce a výcviku dle platné právní úpravy (tj. zejm. dle § 13 odst. 1 Zákona); a/nebo
j) z důvodu vyšší moci, který autoškola nemůže ovlivnit, není objektivně schopna splnit své smluvní závazky vůči žadateli. Za případ vyšší moci se považuje např. přírodní katastrofa (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), úkony vlády České republiky, úkony ministerstev vlády České republiky nebo jiného státního orgánu či instituce České republiky, ať již má jakoukoliv formu, pád letadla, válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo, povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení, chemické či biologické znečištění ohrožující životy či zdraví způsobené jakoukoli osobou či zařízením, teroristický útok, nepříznivé povětrnostní podmínky, jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a norem, nečinnost státních orgánů České republiky.

4. V případě výpovědi ze strany autoškoly činí výpovědní doba pět (5) pracovních dnů a počíná plynout od prvního dne následujícím po dni, ve kterém byla doručena písemná výpověď žadateli a/nebo zákonnému zástupci nezletilého žadatele.

5. Po předčasném ukončení Smlouvy autoškola vystaví žadateli přehled absolvované výuky a výcviku a vyúčtování poskytnutých služeb, jakož i všech závazků žadatele dle ceníku. Pokud celková částka uvedená ve vyúčtování nedosáhla hodnoty částky uhrazené žadatelem, bude přeplatek vrácen do 30 (třiceti) dnů ode dne ukončení Smlouvy na bankovní účet, který žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele písemně autoškole sdělí. Pokud celková částka uvedená ve vyúčtování přesáhne výši částky uhrazené žadatelem, žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uhradí nedoplatek do 30 (třiceti) dnů ode dne ukončení Smlouvy na bankovní účet autoškoly.

6. Za zpracování vyúčtování, jakož i za zpracování přehledu absolvované výuky a výcviku, uhradí žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele autoškole zpracovatelský poplatek dle ceníku.IV. Reklamace a mimosoudní řešení sporů

1. V případě reklamace služeb autoškoly žadatel tuto reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu osobně v sídle autoškoly, nebo e-mailem či dopisem zaslaným na adresu sídla autoškoly. Autoškola reklamaci přijme i ve své provozovně. Žadatel označí a vytkne, v čem vadu nebo nedostatky v plnění služeb autoškoly spatřuje. Žadatel v rámci oznámení vadného plnění, nebo bez zbytečného odkladu po jeho oznámení, autoškole zároveň sdělí, jaké právo z vadného plnění dle platné právní úpravy si zvolil. Autoškola žadateli písemně potvrdí, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace žadatel požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení nápravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2. Autoškola nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se autoškola s žadatelem a/nebo zákonným zástupcem nezletilého žadatele nedohodne na delší lhůtě.

3. Stížnosti je možné zasílat na e-mailovou adresu autoškoly nebo písemně na adresu sídla autoškoly.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.coi.cz. Je možné využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).V. Zpracování osobních údajů

1. Uzavřením Smlouvy uděluje žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele výslovný souhlas autoškole, jakožto správci jeho osobních údajů, aby zpracovávala jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefon (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem poskytování služeb dle Smlouvy a těchto VOP a řádného plnění Smlouvy. Zpracováním osobních údajů žadatele může autoškola pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

2. Autoškola osobní údaje nepředává do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

3. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uděluje autoškole výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci (zejména mobilu, e-mailu a internetu).

4. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele rovněž bere na vědomí, že autoškola za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů (zejména prevence a ochrana majetku autoškoly, ochrana zdraví, života a majetku žadatelů autoškoly či jejich zaměstnanců) a za účelem plnění právních povinností (např. oznamovací povinnost při podezření na spáchání protiprávního jednání, evidence docházky žadatelů a/nebo zaměstnanců autoškoly atd.) může využít kamerové systémy monitorující vnější okolí budovy autoškoly a garáží výcvikových vozidel (dále jen „kamerový systém“). Záznamy z kamerového systému autoškola uchovává po dobu dvou (2) dnů. Pokud dojde k podezření z trestného činu, autoškola musí uchovávat záznamy z kamerového systému v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení.

5. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn požadovat informace o tom, zda a v jaké míře autoškola zpracovává jeho osobní údaje (zejména za jakým účelem se údaje zpracovávají, kdo jsou příjemci těchto údajů, po jaké období se budou údaje uchovávat atd.)

6. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn požadovat, aby informace uchovávané autoškolou byly opraveny v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. To zahrnuje i právo na doplnění údajů poskytnutím dodatečného prohlášení nebo upozornění.

7. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn požadovat, aby autoškola vymazala jeho osobní údaje. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti.

8. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů. To je možné například v případech, kdy autoškola neshromáždila správné údaje nebo je-li zpracování osobních údajů nezákonné. Pokud je právo na omezení zpracování uplatněno, autoškola může osobní údaje zpracovat pouze v úzce definovaných případech stanovených platnou právní úpravou.

9. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn požadovat, aby autoškola poskytla jemu nebo jím určenému správci osobní údaje, které se jej týkají, v běžně používaném elektronickém a strojově čitelném formátu, pokud tyto údaje sám poskytl na základě Smlouvy nebo souhlasu.

10.Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Pokud bude námitka vznesena, autoškola ověří, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování jeho osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustí od veškerého dalšího zpracování jeho osobních údajů.

11.V případě, že se žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele domnívá, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu jeho osobních údajů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

12.Na dotazy žadatele a/nebo zákonného zástupce nezletilého žadatele, které budou zaslány elektronicky na e-mail autoškoly, bude odpovězeno také elektronicky, pokud v daném dotazu nebylo požádáno o sdělení jinou formou. Informace a oznámení jsou v tomto ohledu poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je autoškola oprávněna požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají do tří (3) pracovních dnů, nejpozději do jednoho (1) měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva (2) měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty bude autoškola žadatele a/nebo zákonného zástupce nezletilého žadatele informovat během jednoho (1) měsíce od obdržení příslušné žádosti s uvedením důvodů prodlení.VI. Výuka, výcvik a související činnost autoškoly

1. Pokud není dohodnuta individuální výuka a výcvik žadatele, bere žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele na vědomí a je srozuměn s tím, že autoškola zahajuje výuku a výcvik žadatele pouze při minimálním počtu žadatelů.

2. Autoškola žadatele informuje o pravidelných termínech a místě konání teoretické výuky. Dle potřeb žadatele je se souhlasem autoškoly možné sjednat individuální termíny teoretické výuky.

3. Termíny výcviku (praktických jízd) určí žadateli autoškola dle svých kapacitních možností. Autoškolou určené a žadatelem odsouhlasené termíny jsou závazné a žadatel je povinen se na sjednané místo ve sjednaný čas dostavit. Není-li dohodnuto jinak, je místem počátku výcviku provozovna autoškoly.

4. Autoškola je oprávněna termín výcviku (praktické jízdy) e-mailem či telefonicky nebo SMS zprávou zrušit, nebo přeložit na jiný termín, a to minimálně dvacet čtyři (24) hodin před dohodnutým výcvikem; v neodkladných případech může výcvik rušit či přesouvat těsně před výcvikem. V případě nekonání či nedokončení určeného výcviku z objektivních důvodů na straně autoškoly (např. porucha na vozidle či zdravotní indispozice učitele autoškoly) se nejedná o porušení povinností či služeb autoškoly. Autoškola je rovněž oprávněna dohodnutý výcvik kdykoliv neuskutečnit, nebo nedokončit, pokud učitel autoškoly vyhodnotí, že pro konání daného výcviku nejsou vhodné klimatické podmínky, nebo existuje jiná překážka, která by bránila bezpečnému a účelnému provedení či dokončení výcviku. Takto zmeškaný čas výcviku bude nahrazen bezplatným prodloužením některého z následujících výcviků nebo zařazením mimořádného náhradního výcviku.

5. Žadatel je oprávněn se omluvit ze závazného termínu hodiny výcviku (praktické jízdy) telefonickou písemnou zprávou (SMS) přímo svému učiteli autoškoly, avšak nejméně dvacet čtyři (24) hodin před dohodnutým počátkem výcviku. Pokud se žadatel takto řádně a včas neomluví, je autoškola oprávněna považovat daný výcvik za zmeškaný ze strany žadatele a požadovat po žadateli a/nebo zákonném zástupci nezletilého žadatele úhradu poplatku za prostoj dle ceníku.

6. Žadatel je povinen se dostavit k výcviku (jakož i k závěrečné zkoušce) prováděné ve výcvikovém vozidle autoškoly s předepsanými doklady (tj. zejména platný občanský průkaz a průkaz žadatele o řidičské oprávnění) a ve vhodné pevné obuvi (vylučuje se obuv pásková, s podpatky, volnou patou, nebo tvrdou či tuhou podrážkou, zejm. „kanady“, treková obuv, nebo „pohorky“) a vhodném oděvu tak, aby byl zajištěn bezpečný průběh praktické jízdy (jakož i závěrečné zkoušky) a nedošlo k znečištění a/nebo poškození výcvikového vozidla autoškoly. Pokud žadatel některou z těchto povinnosti poruší a k nápravě nedojde ani poté, co byl na dané porušení učitelem autoškoly upozorněn, je učitel autoškoly oprávněn hodinu výcviku ukončit a žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uhradí autoškole poplatek za prostoj dle ceníku.

7. Žadatel je povinen se dostavit k výcviku (jakož i k závěrečné zkoušce) prováděné na výcvikovém motocyklu autoškoly s předepsanými doklady (tj. zejména platný občanský průkaz a průkaz žadatele o řidičské oprávnění) a ve vhodném ochranném oblečení a obuvi (tj. zejména pevných „kotníkových“ botách, pevných dlouhých kalhotách, bundě a s rukavicemi) a s ochrannou motocyklovou přilbou schváleného typu. Pokud učitel autoškoly vyhodnotí ochrannou motocyklovou přilbu a/nebo oblečení a/nebo obuv žadatele jako nevhodné, je učitel autoškoly oprávněn příslušný výcvik zrušit a žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uhradí autoškole poplatek za prostoj dle ceníku.

8. Žadatel je rovněž povinen dostavit se ke každému výcviku (jakož i k závěrečné zkoušce) ve stavu, kdy jeho schopnosti a způsobilost nebudou dle platných právních norem ovlivněny např. požitím alkoholu nebo jiné omamné či psychotropní látky apod. Učitel autoškoly je v případě pochybností oprávněn požadovat po žadateli, aby se neprodleně podrobil testu na přítomnost látek vylučujících jeho způsobilost na nejbližším oddělení Policie České republiky. Pokud bude výsledek testu pozitivní nebo se žadatel odmítne testu podrobit, učitel autoškoly hodinu výcviku zruší a žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uhradí autoškole poplatek za prostoj dle ceníku.

9. Pokud se žadatel nedostaví na dohodnutý výcvik, je učitel autoškoly povinen čekat na smluveném místě patnáct (15) minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se příslušný výcvik považuje za zmařený ze strany žadatele a žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uhradí autoškole poplatek za prostoj dle ceníku.

10.Pokud se učitel autoškoly nedostaví na dohodnutý výcvik bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě patnáct (15) minut, během této doby učiní pokus kontaktovat autoškolu a/nebo příslušného učitele autoškoly telefonicky. Pokud se žadatele nepodaří kontaktovat autoškolu a/nebo příslušného učitele autoškoly během patnácti (15) minut, považuje se daný výcvik za zmařený ze strany učitele autoškoly. Žadatel v takovém případě bez zbytečného odkladu kontaktuje telefonicky, či prostřednictvím SMS autoškolu, se kterou vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas výcviku zaviněný učitelem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některého z následujících výcviků nebo zařazením mimořádné náhradní výuky či výcviku.

11.Žadatel je při výuce a výcviku povinen striktně respektovat a plnit pokyny učitele autoškoly, pod jehož vedením a dozorem výuka a výcvik probíhá, a počínat si zodpovědně, obezřetně a disciplinovaně; to platí především při výcviku v řízení motorového vozidla. Pokud žadatel některou z těchto povinnosti poruší a k nápravě nedojde ani poté, co byl na dané porušení učitelem autoškoly upozorněn, je učitel autoškoly oprávněn daný výcvik ukončit a žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele uhradí autoškole poplatek za prostoj dle ceníku.

12.Žadatel neprodleně informuje autoškolu o všech probíhajících správních, trestních nebo jiných řízeních, která by mohla mít za následek vydání rozhodnutí o zákazu řízení motorových vozidel u žadatele a dále rovněž o jakémkoliv nepravomocném či pravomocném rozhodnutí, kterým byl takový zákaz žadateli uložen.

13.V průběhu výcviku v řízení (jakož i závěrečné zkoušky) na výcvikovém motocyklu je žadatel vedle obecných povinností účastníka silničního provozu a řidiče motocyklu povinen předcházet rizikovým a nebezpečným situacím především tak, že v případě jakýchkoli nejasností, nesrozumitelnosti, obtížnosti, nebezpečnosti a neobvyklé situaci vytvořené vnějšími vlivy a provozem ostatních účastníků své chování přizpůsobí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žádného účastníka provozu (např. sníží rychlost jízdy, zamýšlený úkon neprovede, případně výcvikový motocykl na bezpečném místě zastaví). Shodně se žadatel zachová dále při jakékoli momentální zdravotní indispozici, ztrátě (přerušení) bezdrátového spojení s učitelem autoškoly (či zkušebním komisařem), technické závadě nebo nefunkčnosti části výcvikového motocyklu, obtížné ovladatelnosti výcvikového motocyklu, při zjištění jízdy vozidel se zvláštními výstražnými znameními, povětrnostních změnách, nesjízdné komunikaci a jiných nestandardních a nepředpokládaných podmínkách. Při samostatné jízdě na výcvikovém motocyklu je žadatel povinen používat předepsané označení „L“ (identifikace autoškoly), sledovat provoz ostatních účastníků, dbát dopravních značek, světelných signálů i pokynů dalších osob. Je dále povinen vedle výše uvedených sledovat ve zpětných zrcátkách doprovodné vozidlo autoškoly, dbát znamení (světelných, zvukových) a dalších pokynů z doprovodného vozidla autoškoly obdržených také prostřednictvím bezdrátového spojení. V případě ztráty spojení (kontaktu) s doprovodným vozidlem autoškoly nesmí žadatel pokračovat v jízdě. Je povinen neprodleně bezpečně zpomalit, vyčkat dojetí doprovodného vozidla autoškoly, případně na vhodném a bezpečném místě zastavit a vyčkat dalších pokynů.VII. Odpovědnost za majetkovou újmu (škodu) a kauce

1. Ve školném je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik. V případě dopravní nehody se dle platné právní úpravy rozlišuje výše zavinění žadatele a výše zavinění učitele autoškoly.

2. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je povinen autoškole nahradit v plném rozsahu újmu, kterou žadatel způsobí svým případným protiprávním jednáním.

3. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je při praktickém výcviku (nebo závěrečné zkoušce) k získání jakéhokoli z řidičských oprávnění skupin AM, A1, A2 nebo A, odpovědný za škodu na výcvikovém motocyklu autoškoly způsobenou při řízení žadatelem v rámci jeho praktického výcviku nebo při závěrečné zkoušce, kdy dle Zákona a související platné právní úpravy žadatel sám řídí výcvikový motocykl. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je v těchto případech rovněž odpovědný za škodu, kterou způsobí sám sobě a/nebo třetím osobám na majetku či zdraví.

4. Autoškola může před poskytnutím výcviku na řidičské oprávnění skupin AM, A1, A2 nebo A požadovat, aby žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele poskytl autoškole neprodleně po uzavření Smlouvy vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) na případnou úhradu nákladů opravy výcvikového motocyklu (dále jen „kauce“). Autoškola je oprávněna použít kauci k zajištění úhrady plateb za případné škody způsobené na výcvikovém motocyklu, které vznikly žadatelovou nedbalostí, nepozorností, popřípadě nesprávnou manipulací s výcvikovým motocyklem v rozporu s instrukcemi, se kterými byl žadatel seznámen před zahájením výcviku. Veškeré náklady spojené s opravami výcvikového motocyklu doloží autoškola žadateli řádnými daňovými doklady.

5. Pokud částka za náhradní díly, popřípadě opravu výcvikového motocyklu přesáhne výši složené kauce, uhradí žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele tento rozdíl autoškole bez zbytečného odkladu poté, co autoškola žadateli a/nebo zákonnému zástupci nezletilého žadatele poskytne vyúčtování příslušné opravy výcvikového motocyklu.

6. Pokud částka za náhradní díly, popřípadě opravu výcvikového motocyklu nepřesáhne výši složené kauce, bude přeplatek vrácen do 30 (třiceti) dnů po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky (nebo do 30 (třiceti) dnů ode dne ukončení Smlouvy) na bankovní účet, který žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele písemně autoškole sdělí.

7. Pokud žádná škoda na výcvikovém motocyklu z výše uvedených důvodů nevznikne, bude celá kauce vrácena do 30 (třiceti) dnů po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky (nebo do 30 (třiceti) dnů ode dne ukončení Smlouvy) na bankovní účet, který žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele písemně autoškole sdělí.

8. Žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele je při výcviku (nebo závěrečné zkoušce) k získání jakéhokoli z řidičských oprávnění skupin B, C, T a D včetně jejich přípojných vleků (E) odpovědný za škodu na výcvikovém vozidle autoškoly způsobenou žadatelem při závěrečné zkoušce nebo při výcviku ve druhé a třetí etapě výcviku. V těchto etapách výcviku by měl mít žadatel již potřebné znalosti a dovednosti, aby zvládl vyhodnotit situaci v silničním provozu a přiměřeně tomu přizpůsobil svůj styl jízdy.VIII. Závěrečná zkouška

1. Přihlášením se na první závěrečnou zkoušku žadatel potvrzuje, že mu byla poskytnuta řádná výuka a výcvik ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v souladu se Zákonem a ostatními platnými právními předpisy.

2. K závěrečné zkoušce může být žadatel přihlášen až po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle Zákona pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.

Termíny závěrečných zkoušek přiděluje autoškole příslušný odbor obce s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny závěrečných zkoušek autoškola žadateli sdělí vždy s dostatečným časovým předstihem.

3. Pokud se žadatel nemůže dostavit na jím objednaný termín závěrečné zkoušky, informuje autoškolu o své neúčasti a důvodu této neúčasti nejméně dvacet čtyři (24) hodin před zahájením závěrečné zkoušky telefonicky nebo SMS.

4. Žadatel se k závěrečné zkoušce dostaví ve stavu způsobilém k řízení motorového vozidla; tj. nikoliv pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, které vylučují způsobilost k řízení motorového vozidla.

5. Pokud se žadatel bez řádné a včas zaslané omluvy nedostaví na objednaný termín závěrečné zkoušky nebo se dostaví ve stavu nezpůsobilém k řízení motorových vozidel, uhradí autoškole poplatek za prostoj dle ceníku.

6. Autoškola neukončí řádně výuku a výcvik žadateli, který má vůči autoškole jakékoli neuhrazené a/nebo nevypořádané závazky.

7. V případě, že žadatel uhradil autoškole veškeré své závazky řádně a včas a absolvoval výuku a výcvik alespoň v minimálním rozsahu učební osnovy pro požadovanou skupinu motorových vozidel a trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení k závěrečné zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí autoškola řádně výuku a výcvik pouze na základě písemné žádosti žadatele a/nebo zákonného zástupce nezletilého žadatele.

8. Veškeré správní poplatky a/nebo náklady spojené se závěrečnou zkouškou hradí v plné výši žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele přímo příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž autoškola za řádné a včasné uhrazení těchto správních poplatků a/nebo nákladů nenese jakoukoli odpovědnost.IX. Závěrečná ustanovení

1. Autoškola je oprávněna z důvodu změny v poskytovaných službách a/nebo změny platné právní úpravy jednostranně měnit tyto VOP, popř. je nahradit novými (dále jen „změna“). V tomto případě autoškola oznámí změnu VOP nejpozději 30 (třicet) dní přede dnem účinnosti navrhovaných změn, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, a to tak, že novelizované VOP zveřejní na internetových stránkách autoškoly a umožní nahlédnutí v provozovně autoškoly.

2. Pokud žadatel a/nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději do 5 (pěti) dnů před navrhovaným datem účinnosti změn VOP platí, že s navrhovanou změnou souhlasí, a to s účinností ode dne stanoveného autoškolou.

3. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu autoškoly a žadatele.

4. Tyto VOP jsou uveřejněny na webových stránkách autoškoly a dále jsou k dispozici k nahlédnutí během provozní doby v provozovně autoškoly.

5. Žádná část těchto VOP se nesmí sdílet, reprodukovat či jinak využívat bez výslovného písemného souhlasu autoškoly.

6. VOP jsou platné a účinné ode dne 1. prosince 2020 a vztahují se na Smlouvy uzavřené ode dne 1. prosince 2020.